Điều Khoản Dịch Vụ

Điều khoản dịch vụ của www.thamtutaihanoi.com.vn

Thám tử BMC (Dịch vụ của chúng tôi hoặc người dùng của chúng tôi) cung cấp   trang web https://thamtutaihanoi.com.vn và các dịch vụ liên quan khác nhau (gọi chung là Website,) cho bạn, Người dùng, tuân thủ tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo của bạn có chứa hoặc được tham chiếu trong tài liệu này (Điều khoản dịch vụ của Việt Nam), cũng như mọi thỏa thuận bằng văn bản khác giữa chúng tôi và bạn.

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ hoặc tài liệu cụ thể trên Trang web này, Người dùng phải tuân theo bất kỳ quy tắc được đăng nào áp dụng cho các dịch vụ hoặc tài liệu đó có thể chứa các điều khoản và điều kiện ngoài các điều khoản trong Điều khoản dịch vụ này. Tất cả các nguyên tắc hoặc quy tắc như vậy đều được kết hợp bằng cách tham khảo các Điều khoản dịch vụ này.

Các Điều khoản dịch vụ này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2018. Chúng tôi rõ ràng có quyền thay đổi các Điều khoản dịch vụ này theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng thỉnh thoảng bạn có trách nhiệm xem xét Trang web này và các Điều khoản dịch vụ này và tự làm quen với bất kỳ sửa đổi nào.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này sau khi sửa đổi như vậy sẽ cấu thành sự thừa nhận Điều khoản dịch vụ đã sửa đổi và thỏa thuận tuân theo và bị ràng buộc bởi Điều khoản dịch vụ đã sửa đổi.

Chúng tôi có quyền duy nhất sửa đổi hoặc ngừng trang web, bao gồm mọi tính năng của Trang web, bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo cho bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào nếu chúng tôi thực hiện quyền đó. Bất kỳ tính năng mới nào làm tăng hoặc tăng cường các dịch vụ hiện tại trên Trang web này cũng phải tuân theo các Điều khoản dịch vụ này.

Ứng xử trên Website

Việc bạn sử dụng Trang web phải tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung truyền thông của mình thông qua Trang web. Bằng cách đăng thông tin trong hoặc bằng cách khác sử dụng bất kỳ dịch vụ liên lạc, phòng trò chuyện, bảng tin, nhóm tin tức, thư viện phần mềm hoặc dịch vụ tương tác khác có thể có sẵn cho bạn trên hoặc thông qua Trang web này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tải lên, chia sẻ, đăng bài, hoặc phân phối hoặc tạo điều kiện phân phối bất kỳ nội dung nào – bao gồm văn bản, thông tin liên lạc, phần mềm, hình ảnh, âm thanh, dữ liệu hoặc thông tin khác – rằng:

  • Là bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, bôi nhọ, lừa đảo, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, quanh co, chứa các mô tả hoặc hình ảnh rõ ràng hoặc tài khoản về các hành vi tình dục (bao gồm nhưng không giới hạn trong ngôn ngữ tình dục có tính chất bạo lực hoặc đe dọa một cá nhân hoặc nhóm cá nhân khác) hoặc vi phạm các quy tắc hoặc chính sách của chúng tôi
  • Nạn nhân, quấy rối, xuống cấp hoặc đe dọa một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân trên cơ sở tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, sắc tộc, tuổi tác hoặc khuyết tật
  • Vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào
  • Cấu thành quảng cáo trái phép hoặc không được yêu cầu, email rác hoặc hàng loạt (còn được gọi là spam spam,), thư dây chuyền, bất kỳ hình thức chào mời trái phép nào khác, hoặc bất kỳ hình thức xổ số hoặc đánh bạc nào
  • Chứa virus phần mềm hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác được thiết kế hoặc nhằm phá vỡ, làm hỏng hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào hoặc làm hỏng hoặc truy cập trái phép vào bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác của bất kỳ bên thứ ba
  • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm bất kỳ nhân viên hoặc đại diện nào của chúng tôi

Chúng tôi không xác nhận hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung của bất kỳ tài liệu nào được tải lên hoặc gửi bởi người dùng bên thứ ba của Trang web. Chúng tôi thường không sàng lọc trước, giám sát hoặc chỉnh sửa nội dung được đăng bởi người dùng dịch vụ truyền thông, phòng trò chuyện, bảng tin, nhóm tin tức, thư viện phần mềm hoặc các dịch vụ tương tác khác có thể có trên hoặc thông qua Trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi và các đại lý của chúng tôi có toàn quyền quyết định xóa bất kỳ nội dung nào, theo đánh giá của chúng tôi, không tuân thủ các Điều khoản dịch vụ này và bất kỳ quy tắc ứng xử nào khác của người dùng đối với trang web của chúng tôi, hoặc có hại, bị phản đối, hoặc không chính xác Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất bại hoặc chậm trễ trong việc xóa nội dung đó. Bạn đồng ý với việc xóa như vậy và từ bỏ mọi khiếu nại chống lại chúng tôi phát sinh từ việc xóa nội dung đó.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi, chấm dứt tư cách thành viên, tài khoản của bạn hoặc liên kết khác với trang web của chúng tôi mà không cần thông báo trước cho bạn vì vi phạm bất kỳ quy định nào ở trên. Ngoài ra, bạn thừa nhận rằng chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với các cuộc điều tra vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng tại các trang web khác, bao gồm hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra các vi phạm hình sự bị nghi ngờ.

Trang web của bên thứ ba

Trang web này có thể liên kết bạn với các trang web khác trên Internet hoặc bao gồm các tài liệu tham khảo về thông tin, tài liệu, phần mềm, tài liệu và / hoặc dịch vụ do các bên khác cung cấp. Các trang web này có thể chứa thông tin hoặc tài liệu mà một số người có thể thấy không phù hợp hoặc gây khó chịu.

Các trang web và bên này không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và bạn thừa nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp, tính chính xác hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của nội dung của các trang web đó, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ tài liệu tham khảo cho các bên khác hoặc các sản phẩm và dịch vụ của họ. Việc bao gồm một liên kết hoặc tham chiếu như vậy chỉ được cung cấp để thuận tiện và không ngụ ý xác nhận, hoặc liên kết với Trang web hoặc bên bởi chúng tôi, hoặc bất kỳ bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả đồ họa, biểu tượng, logo và tên dịch vụ tùy chỉnh được sử dụng trên Trang web là nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ và / hoặc tác phẩm nghệ thuật được giữ bản quyền của Thám tử an toàn hoặc Chi nhánh. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Không có gì trong các Điều khoản dịch vụ này cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo và / hoặc tên hoặc tên thương mại của tử BMC hoặc Chi nhánh của nó.

Từ chối Dịch Vụ

Nội dung có sẵn thông qua Trang web này thường thể hiện ý kiến ​​và đánh giá của nhà cung cấp thông tin, người dùng trang web hoặc người hoặc tổ chức khác không được kết nối với chúng tôi. Chúng tôi không xác nhận, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra bởi bất kỳ ai khác ngoài người phát ngôn của Thám tử BMC toàn được ủy quyền nói trong khả năng chính thức của anh ấy / cô ấy. Vui lòng tham khảo các chính sách biên tập cụ thể được đăng trên các phần khác nhau của Trang web này để biết thêm thông tin, chính sách nào được kết hợp bằng cách tham khảo các Điều khoản dịch vụ này.

Bạn hiểu và đồng ý rằng sự gián đoạn tạm thời của các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web này có thể xảy ra như các sự kiện thông thường. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với các mạng của bên thứ ba mà bạn có thể truy cập trong quá trình sử dụng Trang web này, và do đó, sự chậm trễ và gián đoạn truyền các mạng khác hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Bạn hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ có sẵn trên Trang web này được cung cấp AS AS IS và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, xóa, phân phối sai hoặc không lưu trữ bất kỳ cài đặt liên lạc hoặc cá nhân hóa nào của người dùng.

Sử dụng quốc tế

Mặc dù Trang web này có thể truy cập được trên toàn thế giới, chúng tôi không tuyên bố rằng các tài liệu trên Trang web này phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ và truy cập chúng từ các lãnh thổ nơi nội dung của chúng là bất hợp pháp đều bị cấm. Những người chọn truy cập Trang web này từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương. Bất kỳ ưu đãi nào cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ và / hoặc thông tin nào liên quan đến Trang web này đều không có giá trị nếu bị cấm.

Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự mình chấm dứt hoặc tạm dừng quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm, nhưng không giới hạn, vi phạm các Điều khoản dịch vụ này. Bất kỳ nghi ngờ gian lận, lạm dụng hoặc hoạt động bất hợp pháp có thể là căn cứ để chấm dứt mối quan hệ của bạn và có thể được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp.

Khi chấm dứt hoặc đình chỉ, bất kể lý do là gì, quyền sử dụng các dịch vụ có sẵn trên Trang web này sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể ngay lập tức hủy hoặc xóa tài khoản của bạn và tất cả thông tin và tệp có liên quan trong tài khoản của bạn và / hoặc cấm mọi quyền truy cập vào các tập tin đó hoặc trang web này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ chấm dứt hoặc đình chỉ hoặc bất kỳ hành động nào khác được thực hiện bởi chúng tôi liên quan đến việc chấm dứt hoặc đình chỉ đó.

Luật VN

Các Điều khoản dịch vụ này và mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến chúng sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp nội bộ của VN mà không có hiệu lực đối với bất kỳ lựa chọn hoặc xung đột nào về quy định hoặc luật lệ bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản dịch vụ hoặc trang web này sẽ chỉ được thiết lập tại các tòa tại Việt Nam.

Hotline: 0948889363
0948889363